Ekstra ydelser

Årsrapport:
I en årsrapport får jeres virksomhed en samlet opgørelse af alle jeres produkter i Dansk Kemidatabase, som indeholder problematiske stoffer i udvalgte grupper. Rapporten vil indeholde opgørelser med produktnavne for produkter som f.eks. er:

 • Kræftfremkaldende
 • Allergifremkaldende
 • Reproduktionsskadende
 • Hormonforstyrrende
Derudover vil vi i Dansk Kemidatabase gennemgå jeres, i Dansk Kemidatabase-registrerede produkter, i forhold til om der er krav til særlig uddannelse eller krav om giftmeddelelse. Rapporten indeholder også en opgørelse over miljømæssige problematiske stoffer.
Slutteligt vil der være en konklusion med anbefalinger til videre tiltag fra NIRAS, så som hvilke produkter det anbefales at substituere. Konklusionen kan bruges som en kemisk handlingsplan for virksomheden.

KRAN-vurderinger:
En KRAN-vurdering er en metode til at undgå at ny farlig kemi kommer ind på virksomheden.
KRAN står for kræft, reproduktion, allergi og nerveskade og ud fra sikkerhedsdatabladet på det produkt, der ønskes indført, vurderes det, om produktet indeholder stoffer, der er kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende og nerveskadende.
Det noteres også, hvis produktet indeholder organiske opløsningsmidler, krav til uddannelse, stoffer fra ”Listen over uønskede stoffer” eller hvis det er på Kandidatlisten.
Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer. Der er bl.a. tale om stoffer, der er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg eller er skadelige for forplantningsevnen.
Andre kemiske stoffer på listen er svært nedbrydelige og ophobes i levende væv. Kemiske stoffer, som anses som lige så problematiske som ovennævnte stoffer, f.eks. hormonforstyrrende stoffer, kan også komme på kandidatlisten.
I KRAN-vurderingen skriver NIRAS JOBLIFE en kort anbefaling til de forholdsregler der skal tager og foranstaltninger der skal være tilstede under arbejdet med produktet samt oplister de sundhedsfarer, der måtte være. Succeskriteriet for godkendelse af et kemisk produkt, er at produktet ikke indeholder uhensigtsmæssige stoffer, og at man kan tage de nødvendige forholdsregler. På denne måde undgås implementering af uhensigtsmæssige produkter på virksomheden.

Kemi-audit:
Niras Joblife tilbyder skræddersyede kemi-audits. En af vores kemikere besøger jeres virksomhed og gennemgår kemikalierne sammen med fx en af jeres arbejdsmiljørepræsentanter/grupper og udfærdiger efterfølgende et auditskema. Desuden kan der efter jeres behov laves afrapportering eller fremlæggelse af resultaterne.

En kemi-audit sætter fokus på om produkterne er:

 • Mærkede og opbevaret korrekt
 • Har de korrekte etiketter og om der er sikkerhedsskiltet i området

Om der på arbejdspladsen forefindes:

 • Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade på alle produkter
 • Giftmeddelelser
 • Værnemidler
 • Førstehjælpsudstyr
 • Brandslukningsmateriel
 • Er affald sorteret, mærket og opbevaret korrekt?

Dette er blot nogle af de punkter som kan gennemgås. Inden den aktuelle audit, holdes et indledende møde hvor virksomhedens behov klarlægges.
Medarbejdere på virksomheden skal være instrueret i brugen af de kemikalier, hvor fokus kan omhandle behovet for særlige uddannelser og oplæring af medarbejdere.
Auditskemaet er klar til jer umiddelbart efter besøget, og der er mulighed for at skræddersy jeres kemiske audit efter eget ønske, med andre afrapporteringsformer.